Zapamatovat
Milan Kozler
Affiliate manager
734672691 e-mail
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Chevron Nutrition, s.r.o. pro použití služby AffilBox

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem je obchodní společnost Chevron Nutrition s.r.o., IČ 06596967, se sídlem Nerudova 603, Podbořany, 441 01 (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel je současně provozovatelem internetové stránky www.chevronnutrition.cz (dále jen „Internetová stránka“).

1.2. Objednatel

Objednatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má plnou svéprávnost, jakož i právní osobnost a která samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (jak je níže definována).Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatelem nemůže být spotřebitel. Služba (jak je níže definována) není určena pro nepodnikatelské subjekty. (dále jen „Objednatel“)

1.3. Poskytovatel a Objednatel jsou dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování Služby (jak je níže definována) a v aktuálním znění, které se nachází na Internetové stránce, jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

2.2. Právní vztahy Smluvních stran výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

2.3. Objednatel uzavřením Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.4. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. UZAVŘENÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

3.1. Objednatel objednává u Poskytovatele poskytnutí Služby závaznou objednávkou na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“).

3.2. V Objednávce Objednatel uvede zejména:

3.2.1. druh Služby

3.2.2. způsob platby Ceny (jak je níže definována)

3.2.3. frekvenci plateb Ceny,

3.2.4. své jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, své místo podnikání nebo sídlo, své identifikační číslo a další kontaktní údaje,

3.2.5. příp. další údaje nutné k poskytnutí Služby.

Objednávka, která nebude obsahovat všechny výše uvedené údaje, se nepovažuje za Objednávku dle těchto Podmínek, ale pouze za žádost o využití Služby po dobu zkušebního období dle článku 13 těchto Podmínek.

3.3. Objednávku Objednatel učiní Poskytovateli prostřednictvím interaktivního formuláře na Internetové stránce. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Objednatelem.

3.4. Objednatel je povinen uvést v Objednávce pouze pravdivé a aktuální údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů v Objednávce.

3.5. Učiněním Objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

3.6. Objednávka se považuje za doručenou Poskytovateli okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Poskytovatele zaznamenají učinění Objednávky Objednatelem. Doručením Objednávky Poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva“).

3.7. Objednatel učiněním Objednávky výslovně prohlašuje a zaručuje Poskytovateli, že:

3.7.1. má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění k uzavření Smlouvy a plnění svých povinností podle Smlouvy;

3.7.2. je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;

3.7.3. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; neexistují žádná neukončená řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací, reorganizací, oddlužením či jakýmkoliv dalším řízením, které by mohlo obecně omezit práva věřitelů Objednatele a které by mohlo mít dopad na Objednatele či jakákoliv jeho aktiva;

3.7.4. proti Objednateli ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí a Objednatel není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem;

3.7.5. neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoli třetí osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoli právního předpisu odporovat právnímu jednání Objednatele, kterým je uzavření Smlouvy, tj., zejména Objednatel uzavřením Smlouvy nezkracuje žádného ze svých věřitelů ani nemrhá svým majetkem;

3.7.6. je plně svéprávný, k řádnému uzavření, účinnosti ani plnění Smlouvy Objednatelem není třeba žádných souhlasů či schválení ze strany třetích stran ani není třeba žádných správních ani jiných veřejnoprávních povolení, oznámení či souhlasů, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost Smlouvy, nebo které měl Objednatel obdržet v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, a které by nebyly dodrženy.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli formou „SaaS“ (Software jako služba) službu softwarové aplikace AffilBox (dále jen „AffilBox“) a závazek Objednatele zaplatit za tuto službu Poskytovateli sjednanou Cenu (dále jen „Služba“).

4.2. Předmětem Služby je zejména:

4.2.1. přístup k AffilBox prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace AffilBox, a to za využití přihlašovacího jména a hesla;

4.2.2. využívání AffilBox pro účely Objednatele po dobu stanovenou dle Smlouvy.

4.3. Podrobnější specifikace obsahu a parametrů Služby je uvedena na Internetové stránce.

5. LICENCE

5.1. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní a teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užít AffilBox (dále jen „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání Služby po dobu poskytování Služby Poskytovatelem Objednateli. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

5.2. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit Licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele.

5.3. Objednatel není oprávněn překročit rozsah Licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito Podmínkami.

5.4. Objednatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě ani se snažit obejít zabezpečení a omezení účtů v aplikaci.

5.5. Obsah aplikace a webového portálu a obsah s aplikací a webovým portálem související je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy jiných osob a práva k takovému obsahu jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Obsahem se rozumí veškeré texty, grafický obsah, programové vybavení a celková koncepce. Objednatel nesmí vyrábět rozmnoženiny aplikace nebo jejích částí ani tímto pověřit jinou osobu.

5.6. Objednatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.

6. CENA SLUŽBY A DOBA TRVÁNÍ LICENCE

6.1. Cena za poskytování Služby (dále jen „Cena“) je uvedena v ceníku Poskytovatele, který je umístěný na Internetové stránce (dále jen „Ceník“). Cena se má za uhrazenou okamžikem připsání částky Ceny na účet Poskytovatele.

6.2. Cena je stanovena vždy za časové období uvedené u příslušné Ceny v Ceníku.

6.3. Cena je splatná vždy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Objednateli k jejímu zaplacení (výzva může být nahrazena vystavením daňového dokladu). Objednatel je oprávněn si zvolit pravidelnou frekvenci plateb Ceny (např. roční, měsíční apod.), z variant nabízených Poskytovatelem na Internetové stránce, a to v Objednávce, případně kdykoli během trvání Smlouvy je oprávněn požádat o změnu této frekvence.

7. DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služby Objednateli okamžitě po zaplacení Ceny (první platby) a v poskytování služby pokračovat po dobu trvání Smlouvy, není-li výslovně uvedeno ve Smlouvě či těchto Podmínkách jinak.

7.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7.3. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu (tj., poskytování Služby) vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

7.4. V případě ukončení Smlouvy výpovědí Objednatele nevzniká Objednateli nárok na vrácení žádné části Ceny.

7.5. V případě ukončení Smlouvy výpovědí Poskytovatele má Objednatel nárok na vrácení Ceny, zaplacené na období prvního a druhého měsíce po kalendářním měsíci, v němž Smlouva zanikne (na vrácení další části Ceny nárok Objednatel nemá).

7.6. Povinnost Poskytovatele poskytovat Službu zaniká v případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením Ceny (kterékoli její platby), resp. jakékoli její části.

8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A UŽIVATELŮ

8.1. Objednatel je povinen za poskytování Služby hradit Poskytovateli Cenu řádně a včas.

8.2. Objednatel má povinnost zajistit, aby každá osoba, které Objednatel umožní přístup do AffilBox („dále jen „Uživatel“) měla vlastní přihlašovací údaje do systému. Sdílení přihlašovacích údajů více Uživateli není povoleno.

8.3. Objednatel je povinen zajistit, aby každý Uživatel dodržoval povinnosti týkající se užívání Služby a používání AffilBox jak jsou upraveny ve Smlouvě a těchto Podmínkách ve stejném rozsahu, jako sám Objednatel.

8.4. Objednatel odpovídá za veškerá porušení Smlouvy a těchto Podmínek kterýmkoli z Uživatelů v celém rozsahu.

8.5. Každý Uživatel má povinnost nesdělovat své přístupové údaje k AffilBox dalším osobám a chránit je před zneužitím třetí stranou.

8.6. Objednatel nesmí používat AffilBox pro ilegální aktivity, rozesílání spamu, či aktivity, které odporují obecně závazným právním předpisům či dobrým mravům. Za takovéto aktivity Objednatele či Uživatelů nenese Poskytovatel odpovědnost.

8.7. Objednatel má právo kdykoliv smazat svůj účet, může tak ale učinit pouze prostřednictvím vlastního účtu. Požadavky na smazání podané e-mailem či telefonicky nebudou z bezpečnostních důvodů brány v potaz. Smazané účty nelze jakkoliv obnovit a veškeré zprávy, či nastavení v nich obsažené budou nenávratně smazány. Při smazání účtu nedochází k vrácení Ceny za předmětné období Objednateli.

8.8. Objednatel ani Uživatelé nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

8.9. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu Služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@affilbox.cz.

8.10. Objednatel si je vědom toho, že v rámci poskytování Služby získává Poskytovatel přístup k veškerým datům umístěným v účtu. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby Poskytovatel v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby (zejména za účelem diagnostiky nahlášených chyb, oprav a úprav systému apod.) zjistil obsah takových dat, ukládal je, archivoval, zálohoval, zpracovával apod.

9. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

9.1. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k zajištění řádného fungování Služby.

9.2. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby a zajištěním jejího řádného fungování využívat i aplikace vyvinuté třetími subjekty, určené mimo jiné i k analýze dat jejich uložení apod.

9.3. Poskytovatel má povinnost, je-li o to požádán soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným věcně příslušným správním orgánem (dále též jen „Orgán veřejné moci“) případně, vyplývá-li taková povinnost z obecně závazných právních předpisů, zpřístupnit účet jakéhokoli Uživatele, případně jakákoli data Objednatele, k nimž má přístup, příslušnému Orgánu veřejné moci.

9.4. Poskytovatel je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne zániku této Smlouvy, případně od skončení poskytování Služby, resp. od smazání příslušného účtu některého z Uživatelů, zajistit vymazání, případně jiné znehodnocení, veškerých dotčených dat Objednatele (resp. příslušného Uživatele).

9.5. Poskytovatel je oprávněn pozastavit přístup Objednatele (resp. Uživatele) k příslušnému účtu v případě, že dojde k porušení Smlouvy či těchto Podmínek Objednatelem.

9.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu aplikace AffilBox a to i bez předchozího oznámení. Případné výpadky řádného fungování Služby po dobu takových úprav se nepovažují za porušení povinností Poskytovatele dle Smlouvy, pokud souvislá doba trvání takových výpadků nepřesahuje 8 hodin.

9.7. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny, a nelze jim předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu Služby Poskytovatelem (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

9.8. Veškerá data Objednatelem či Uživatelem uložená na účet zřízený Poskytovatelem Objednateli v rámci poskytování Služby jsou ve výlučném vlastnictví Objednatele, resp. Uživatele, a Poskytovatel k nim nezískává žádné vlastnické ani užívací právo, není-li výslovně dohodnuto jinak.

10. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

10.1. Poskytovatel neodpovídá za obsah a charakter dat Objednatele (Uživatele) umístěných na příslušném účtu, resp. zasílaných za využití Služby, a ani za obsah a charakter dat jakýchkoli třetích osob (tj., dat zasílaných Objednateli třetími osobami).

10.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli (případně Uživateli) v důsledku jakékoli nefunkčnosti, poruchy, chyby nebo závady Služby, případně její řádné funkcionality, o níž Objednatel nevěděl nebo ji nepředpokládal, a Objednatel se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu takové škody, ledaže Poskytovatel takovou škodu Objednateli způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

10.3. Poskytovatel neodpovídá za archivaci dat Objednatele (ačkoli je oprávněn takovou archivaci provádět).

10.4. Pro vyloučení pochybností Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že maximální škoda, která mu může být v důsledku používání Služby (resp. jejího omezeného používání či dočasného nepoužívání) způsobena, dosahuje nejvýše Ceny Služby za období jednoho roku.

11. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • název firmy
 • adresa sídla
 • IČ, DIČ
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • telefonní číslo
 • IP adresa

(dále jen „Osobní údaje Objednatele“)

11.3. Tyto Osobní údaje Objednatele je nutné zpracovat pro účely identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran.Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).IP adresa bude dále zpracována taky pro účely zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

11.4. Uchování a zpracování Osobních údajů Objednatele bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

11.5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

11.6. Emailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené Smlouvy, pokud jej Objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu poskytování Služeb a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování.

11.7. Objednatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • požadovat po Poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení má právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Objednatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

12. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Uzavřením Smlouvy je mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, která vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování Služby.

12.2. Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro Objednatele jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje subjektů údajů, které se registrují do provizních programů Objednatele:

 • titul
 • pohlaví
 • jméno, prostřední jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa
 • systémová data (IP adresa a cookies)
 • případně další osobní údaje nastavené Objednatelem

(dále jen „Osobní údaje“)

12.3. Zpřístupnění proběhne tak, že Osobní údaje budou do aplikace AffilBox vloženy Objednatelem nebo přímo subjekty údajů v rámci registrace do provizního programu Objednatele.

12.4. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování Služeb dle zadání Objednatele.

12.5. Objednatel je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Poskytovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely Smlouvy o zpracování považuje rovněž e-mailová komunikace Smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

12.6. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;c) bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;d) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 12.12. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;f) dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

12.7. Poskytovatel se zavazuje taktéž:

a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Objednatelem nebo přímo subjekty údajů;b) zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem vymezeným touto Smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit Poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.

12.8. Poskytovatel i Objednatel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě Smlouvy a Smlouvy o zpracování povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

12.9. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Objednatele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

12.10. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 Nařízení určená Poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

12.11. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a jednat v souladu se zájmy Objednatele. Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje své povinnosti uložené Nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení Objednateli neprodleně oznámit.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

 • poskytovatelé analytického software
 • poskytovatelé marketingového software
 • poskytovatelé účetního a platebního software
 • poskytovatelé monitorovacího software
 • poskytovatelé software pro péči o zákazníky
 • poskytovatelé software pro servery
 • poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

12.13. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti Smlouvy, její účinnost však skončí až po splnění povinností Poskytovatele dle čl. 12.14. Podmínek

12.14. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy, Smlouvy o zpracování či ukončení zpracování Osobních údajů je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od takového ukončení provést likvidaci Osobních údajů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování Osobních údajů, zejména aby:

– přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,– provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná

12.15. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v pozici podzpracovatelů dle bodu 12.12. Podmínek. Tato povinnost Poskytovatele trvá i po skončení účinnosti Smlouvy o zpracování.

12.16. Objednatel je povinen:

a) informovat Poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování osobních údajů nebo,b) provést likvidaci osobních údajů,

pokud pomine právní titul pro zpracování Osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.).

Při porušení tohoto ustanovení je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti Objednatelem vznikne, a Poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup Objednatele ke Službě, a to až do doby, než bude ze strany Objednatele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti.

12.17. Poruší-li Poskytovatel jeho povinnosti založené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového zaviněného jednání.

12.18. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy o zpracování nebo Podmínek.

12.19. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace Smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

12.20. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožnit Objednateli nebo třetí straně, která bude vůči Objednateli zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Poskytovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Poskytovatele, hradí Objednatel.

13. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

13.1. Poskytovatel umožňuje jakýmkoli zájemcům o poskytnutí Služby její využití na zkušební dobu 14 dnů zdarma.

13.2. Poskytovatel upozorňuje, že po dobu zkušebního poskytování Služby mohou být některé funkcionality aplikace AffilBox omezeny či upraveny.

13.3. Kdokoli, kdo bude využívat poskytnutí Služby ve zkušebním období, je povinen ji využívat pouze za účelem testování a ověřování jejích funkcionalit, a to pouze se zkušebními daty. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služby ve zkušebním období kdykoli omezit či přerušit a rovněž je oprávněn veškerá data smazat.

13.4. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu ani újmu způsobenou v důsledku využití Služby ve zkušebním období.

14. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

14.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v těchto Podmínkách výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence, nebo e-mailem v případě Poskytovatele na níže uvedenou adresu a v případě Objednatele na adresu, kterou sdělil Poskytovateli v Objednávce.

Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem.

Jestliže je informace, oznámení nebo sdělení zasláno e-mailem, je považováno za řádně doručené okamžikem obdržení elektronického potvrzení o doručení (resp. odmítnutí příjemce odeslání tohoto potvrzení), nebo v okamžiku odeslání takového oznámení, které nebylo doručeno příjemci jen z důvodů ležících na jeho straně (za takové důvody se považují i např. technické potíže, neoznámení změny adresy apod.)

Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely tohoto článku: pondělí až pátek – mimo dny pracovního klidu, od 8:00 do 18:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považováno 8:00 hodin následujícího pracovního dne.

Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani následující den po jejím uložení, a to tímto dnem.

14.2. Doručování Poskytovateli:

Chevron Nutrition, s.r.o.Nerudova 603, Podbořan, 441 01Email: info@chevronnutrition.cz

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto Podmínky a veškeré Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

15.2. Poskytovatel má právo kdykoliv tyto Podmínky a/nebo Ceník změnit. Na změny v Podmínkách či v Ceníku musí Poskytovatel Objednatele upozornit a zároveň zveřejnit jejich nové úplné znění na Internetové stránce. Objednatel je oprávněn, v případě, že nebude souhlasit se změnou Podmínek či Ceníku, Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly změny Podmínek či Ceníku zveřejněny na Internetové stránce, přičemž taková situace zakládá nároky dle článku 7.5 této Smlouvy, tj. jako by Smlouvu vypověděl Poskytovatel. V případě, že Objednatel Smlouvu nevypoví, počínaje 31. dnem od zveřejnění nových Podmínek (či Ceníku) na Internetové stránce se Smlouva nadále řídí takovými novými Podmínkami a Ceníkem.

15.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek nebo kterékoli Smlouvy.

15.4. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2019.